Anh đang rất bức xúc và đang dự thảo một số điều lệ mới đây. Không thể như này được.